นายกฯ ชี้แจงการทำงาน กอ.รมน. มั่นใจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใส่ใจประเด็นสันติภาพภาคใต้ และเชื่อมั่นว่าแนวทางพัฒนาพื้นที่ของรัฐบาลจะทำให้เกิดความสงบสุข

วันนี้ (4 มกราคม 2567) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และวิธีการบริหารจัดการปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ดังนี้

 

นายกรัฐมนตรีขอบคุณที่สมาชิกฯ ทุกคนที่ได้ให้ข้อคิด งบฯ วิธีปัญหา 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เห็นว่าหลายประเด็นเป็นเรื่องที่ดี ควรนำมาหยิบยกพูดคุยต่อ เพื่อให้ทีมงานไปขยายผลเพื่อให้ปัญหาลดลง

 

ประเด็น 3 จังหวัดภาคใต้ เป็นปัญหาสะสมมานาน ระยะหลัง แยกเป็นความมั่นคง และความรุนแรงซึ่งลดน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ความรุนแรงลดน้อยลง รวมทั้ง กอ.รมน. ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อว่ามีส่วนสำคัญทำให้ปัญหาลดลง ต้องการคืนความสงบ สร้างความมั่งคั่งให้พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

ตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีได้ลงไปในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2566 ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย มีการพัฒนาหลายมิติ ทั้งสะพานสุไหงโก-ลก แห่งที่ 2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้การเข้าเมืองของทั้งสองฝ่ายง่ายขึ้น ทั้งนี้ เมื่อยกเลิก ตม. 6 ตอนนี้มีคนมาเลเซียเดินทางมาไทย 30,000 คน โรงแรมเต็ม ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีเงินมากขึ้น ปัญหาความรุนแรงก็ลดลงเมื่อควบคู่กับการทำงานของฝ่ายความมั่นคงของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ มาเลเซียชื่นชมหัวหน้าเจรจาของไทยที่เป็นพลเรือน และยินดีที่จะทำงาน ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

 

ต่อประเด็นเรื่องความใส่ใจหรือไม่ใส่ใจ ถือเป็นความคิดส่วนตัวของคน แต่ นายกรัฐมนตรีเชื่อว่า สมาชิกรัฐสภาทุกท่านมีความใส่ใจความสงบ ความเรียบร้อย และห่วงใยพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มีใครน้อยกว่าใคร ในการวิเคราะห์เรื่องงบ นายกรัฐมนตรีน้อมรับประเด็นที่ได้รับฟังไปพิจารณา พูดคุย ทำให้งบฯ เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ต่อข้อห่วงกังวลที่มีต่อ กอ.รมน. นั้น นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับ ผบ.ทบ. แล้ว โดยมีประเด็นส่วนของการพัฒนา แก้ไขปัญหา ซึ่ง กอ.รมน. สามารถช่วยดูแลได้ อาทิ อุทกภัย ภัยพิบัติ ภัยแล้ง ขุดบ่อกักเก็บน้ำ เป็นต้น
ที่มา รัฐบาลไทย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar