รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตรฯ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรองรับป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ กทม.

วันนี้ (10 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ในวันนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบความก้าวหน้าการเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบและแผนงานการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อนำเสนอแก่คณะรัฐมนตรีต่อไป ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบการเตรียมการรองรับน้ำในฤดูฝนในพื้นที่คลองแสนแสบ โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำผ่านแผนเผชิญเหตุและแนวทางป้องกันอุกทภัย ด้วยวิธีการเบี่ยงปริมาณน้ำหลากไม่ให้เข้าเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยการใช้วิธีคลองแนวขวาง ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนประจำปี 2564 โดยเฉพาะการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข จำนวน 7 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยรองนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด พร้อมให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงความคืบหน้าในการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ อาทิ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง การจัดการจรราจรทางน้ำให้ปลอดภัยไร้มลพิษทางเสียงและกลิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันพัฒนาคลองแสนแสบอีกด้วย

..................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา : 

 คะแนนโหวต :