โฆษกรัฐบาลเผย เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง แรงส่งจากภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ส่งผลผลบวกต่อการจ้างงาน-รายได้แรงงาน ต่อเนื่องถึงการบริโภคภาคเอกชน

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยขณะนี้ว่ายังมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งออกสินค้าก็มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งล่าสุดข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ระบุว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.6 และ 3.8 ในปี 2566 และ 2567 ตามลำดับ จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลบวกต่อการจ้างงานและรายได้แรงงาน และเป็นแรงส่งต่อเนื่องไปยังการบริโภคภาคเอกชน ด้านการส่งออกทยอยฟื้นตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ และคาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นในระยะต่อไป สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่แม้จะชะลอลงบ้างแต่ยังมีทิศทางขยายตัว นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวสูงกว่าที่ประเมินไว้ ซึ่งส่วนหนึ่งจากนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐ
 
ขณะที่ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย และคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.5 และ 2.4 ในปี 2566 และ 2567 ตามลำดับ แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังทรงตัวในระดับสูงอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ในปี 2566 และ 2567 ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อยังมีความเสี่ยงจากแรงกดดันด้านอุปสงค์ในบริบทที่เศรษฐกิจขยายตัวดี ส่วนระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที่เข้มแข็ง ด้านความสามารถในการชำระหนี้ของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ฐานะการเงินของผู้ประกอบการ SMEs และครัวเรือนบางส่วนยังเปราะบางและอ่อนไหวต่อค่าครองชีพและภาระหนี้ที่สูงขึ้น ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เห็นควรดำเนินมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเห็นความสำคัญของการมีมาตรการเฉพาะจุดและแนวทางแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มเปราะบาง
 
“เศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องเกิดจากความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วน และส่วนหนึ่งมาจากนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐด้านต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างจริงจังต่อเนื่องของรัฐบาลปัจจุบันและพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้ความสำคัญในการนำศักยภาพด้านต่าง ๆ ที่ไทยมีทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ ทางทรัพยากรธรรมชาติ อาหาร ศิลปะ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็น Soft Power หรืออำนาจแห่งความสร้างสรรค์ที่สำคัญและโดดเด่นของไทย มาขับเคลื่อนเพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยจนส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีย้ำว่าแม้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทยอยปรับลดลงและระบบการเงินโดยรวมของประเทศมีเสถียรภาพที่เข้มแข็ง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องมีการติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจและการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักที่ยังมีความไม่แน่นอน อย่างต่อเนื่องใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและปรับการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายอนุชาฯ กล่าว
ที่มา 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar