ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด ครั้งที่ 39 เน้นย้ำให้สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมบริหารจัดการฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งน้ำนมดิบคุณภาพสู่การผลิต สร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

นายสัตวแพทย์กรรัตน์ คุ้มกระ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สุระพงษ์ ธีวีระปัญญา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และ พ.ต.ท.นิธินันท์ นาคบุรี ปศุสัตว์อำเภอชะอำ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้สมาชิกทราบ พร้อมทั้งให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ ในการนี้ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้เน้นย้ำให้สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมบริหารจัดการฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อส่งน้ำนมดิบคุณภาพสู่การผลิต สร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยสู่ผู้บริโภค และมีรายได้จากการส่งน้ำนมโคที่ดีตามเกณฑ์คุณภาพของ อ.ส.ค. และให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลแก่สมาชิกชั้นนำของสหกรณ์ด้วย
ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230531200953519


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar