สนง. เกษตรจังหวัดเลย จัดงาน “ชม ชิม ช็อป ทุเรียนหลงรักเลย” ถ่ายทอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยว มาปลูกไม้ผลคุณภาพสูง เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดงาน “ชม ชิม ช็อป ทุเรียนหลงรักเลย” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของนายกงพัด แก้วโวหาร ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านปรับเปลี่ยนพืชที่ไม่เหมาะสมหรือปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกทุเรียน การบริหารจัดการสวนทุเรียนให้ประสบผลสำเร็จ และประชาสัมพันธ์ผลผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GPA ตลอดจนเพิ่มช่องทางตลาดทุเรียนคุณภาพสูงของอำเภอวังสะพุง โดยมีนายอำเภอวังสะพุง หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ประธาน ศพก. ประธานแปลงใหญ่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

สำหรับศูนย์เรียนรู้ฯ ของนายกงพัด แก้วโวหาร เป็นศูนย์ต้นแบบที่ปรับเปลี่ยนสวนยางพารามาปลูกทุเรียนคุณภาพดี ที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรปีละประมาณ 2 ลบ. ถือเป็นการปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เป็นจุดเรียนรู้การปลูกทุเรียน การดูแลรักษาและผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ที่เกษตรกรได้มาศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกไม้ผลคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มรายได้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย

นายฉลอง อินนนท์ เกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยได้จัดตั้ง ศพก. ตั้งแต่ปี 2557 โดยเป็น ศพก.หลัก จำนวน 14 ศูนย์ บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ดี และยังเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตรด้วย

แหล่งที่มา สนง. เกษตรจังหวัดเลย จัดงาน “ชม ชิม ช็อป ทุเรียนหลงรักเลย” ... (prd.go.th)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar