กรมการค้าภายใน เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง แก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้เรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ ทั้งแบบเร่งด่วนและระยะยาว กรมการค้าภายในได้ประชุมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด แหล่งผลิตกุ้ง 32 จังหวัด เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและขอให้เร่งนำประเด็นข้อเรียกร้องเสนอคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด

กรมการค้าภายใน จะได้พิจารณาขอรับจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) แนวทางเดียวกันกับที่ดำเนินการในปี 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาปัญหาดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้หากเกษตรกรมีความประสงค์จะให้มีการจัดหาพื้นที่จำหน่ายกุ้ง สามารถประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่เพื่อดำเนินการ ล่าสุด จังหวัดชุมพร ได้จัดหาพื้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร ให้เกษตรกรนำกุ้งมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทุกวันศุกร์ ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดี เกษตรกรจำหน่ายกุ้งได้ 200 กก. ในราคาเป็นที่พอใจและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาว โดยการเชื่อมโยงปัจจัยการผลิตต่างๆ นั้น กรมการค้าภายใน ได้ประสานผู้ประกอบการ ผู้ค้าปัจจัยการผลิตต่างๆ และจะได้จัดให้มีการเชื่อมโยงปัจจัยการผลิต ทั้งเคมีภัณฑ์และอาหารสัตว์น้ำจากผู้ผลิตให้แก่เกษตรกรโดยตรง เพื่อลดภาระต้นทุนของเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

แหล่งที่มา กรมการค้าภายใน เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง แก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ ... (prd.go.th)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar