กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือเกษตรกรฝ่าวิกฤติโควิด เปิดบริการสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยในสถาการณ์โควิด-19 ที่กระทบต่อการทำงาน จึงได้เปิดโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ซึ่งเป็นโครงการที่แก้ไข ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกรในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในชุมชนและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องเหมาะสมกับดินและชนิดพืช ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

ปัจจุบันมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จำนวนทั้งสิ้น 882 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด และสมัครเข้าร่วมโครงการ 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด โดยความคืบหน้าของโครงการในภาพรวมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 แบ่งเป็นการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คือ ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน ดำเนินการแล้วเสร็จ 281 ศูนย์ ใน 54 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 86 ส่งมอบแม่ปุ๋ยทั้ง 3 สูตร (N P และ K) ดำเนินการแล้วเสร็จ 284 ศูนย์ ใน 51 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 81 และส่งมอบเครื่องผสมปุ๋ย ดำเนินการแล้วเสร็จ 257 ศูนย์ ใน 47 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 75

นอกจากการสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรยังมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ และการจัดเวทีเชื่อมโยงศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ให้แก่ เกษตรกรที่สนใจ ทั้งนี้มี ศดปช. ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเปิดให้บริการในเชิงธุรกิจในหลายพื้นที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 71 เพื่อสนับสนุนให้มีความพร้อมในปัจจัยการผลิตสำคัญคือ ดิน ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน ให้คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น ซึ่งเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรืออำเภอใกล้บ้าน

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210507152410302คะแนนโหวต :