รพ.หนองบัวลำภู ใช้แนวคิด “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” พัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ ส่งผลดีทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู พัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิด “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” หรือ Mindfulness In Organization (MIO) สร้างความตระหนักให้บุคลากรทำงานอย่างมีคุณค่า ใช้การพัฒนาจิตนำสมาธิและสติเป็นเครื่องพัฒนาคุณค่าภายในและความสุขในการทำงาน

 

         โรงพยาบาลหนองบัวลำภู พัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิด “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” หรือ Mindfulness In Organization (MIO) สร้างความตระหนักให้บุคลากรทำงานอย่างมีคุณค่า ใช้การพัฒนาจิตนำสมาธิและสติเป็นเครื่องพัฒนาคุณค่าภายในและความสุขในการทำงาน สู่พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ ตั้งเป้าให้เป็นองค์กรต้นแบบแห่งสุขภาวะด้วยสติให้เป็นวิถีและวัฒนธรรม เพื่อผู้รับและผู้ให้บริการมีความสุข
          นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า โรงพยาบาลหนองบัวลำภู มุ่งพัฒนาบุคลากรในทุกระดับเพื่อให้การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยสำคัญคือการพัฒนาจิตของบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงได้นำแนวคิด “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” หรือ Mindfulness In Organization (MIO) มาเป็นหนึ่งในเครื่องมือพัฒนา เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นถึงคุณค่าของการพัฒนาสติ เกิดทักษะสติสื่อสารในงานบริการ นำสู่คุณลักษณะที่สำคัญได้แก่ ความรัก ความเมตตา เห็นอกเห็นใจ ให้อภัย อดทน รับผิดชอบ ทำงานร่วมกันบนรากฐานความสัมพันธ์ที่ดี และเกิดพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ โดยดำเนินการทั้งในกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตั้งเป้าหมายเป็นองค์กรต้นแบบแห่งสุขภาวะด้วยสติให้เป็นวิถีและวัฒนธรรม พัฒนาคุณค่าภายในสู่การบริการด้วยสติ สร้างสุขทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ และสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม
          นายแพทย์ปราโมทย์กล่าวต่อว่า แนวคิด “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” เป็นการพัฒนาจิตด้วยสติ ถือเป็นคุณค่าที่สำคัญของทุกคนในองค์กร และกำหนดให้สติเป็นสมรรถนะสำคัญของบุคลากรทุกคน โดยมีการกำหนดแผนงานและตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างเป็นระบบ ทั้งระดับบุคคล (สติในงาน) ทีม (สติในทีม) องค์กร (สติในการขับเคลื่อนพันธกิจองค์กร) และสติในการพัฒนาคุณภาพบริการ พร้อมทั้งขยายการดำเนินงานสู่เครือข่ายบริการสุขภาพของโรงพยาบาล ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ อบรมฟื้นฟูพัฒนาจิตให้เป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร,สร้างและพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรเพื่ออบรมฟื้นฟูบุคลากรให้เกิดทักษะขั้นพื้นฐาน, จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน และการทำสมาธิก่อนการปฏิบัติงาน/การประชุม เป็นต้น
          โดยจากการพัฒนาบุคลากรด้วยแนวคิด “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 พบว่า ทำให้บุคลากรมีทักษะในการฝึกสติ มีความเมตตาต่อผู้อื่น รู้จักปล่อยวางหลังนึกถึงเหตุการณ์ที่ยุ่งยากใจ สามารถสื่อสารอย่างมีสติและทำงานเป็นทีม ลดความขัดแย้ง มีความสามัคคีและความผูกพันต่องานอยู่ในระดับสูง และล่าสุดในปี 2565 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอกถึงร้อยละ 92.32 จากเดิม 86.67 แผนกผู้ป่วยใน ร้อยละ 89.78 จากเดิม 86.64 และแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 85.2 จากเดิม 82.88  และได้รับคำชื่นชมจากผู้รับบริการมากขึ้นชัดเจน

แหล่งที่มา https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/66888 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar