กรมประชาสัมพันธ์ เข้าสู่ปีที่ 88 มุ่งมั่นพัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพรหม พระอินทร์และพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 88 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี โดยปีนี้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรูปแบบ New Normal กำหนดให้มีผู้ร่วมพิธีไม่เกิน 20 คน และเชิญหน่วยงานภายนอกร่วมแสดงความยินดีในรูปแบบออนไลน์

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ก้าวต่อไปในการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์  จะมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการสื่อสารยุคดิจิทัลให้มากขึ้น โดยจะพัฒนารูปแบบและวิธีการนำเสนอเนื้อหาข้อมูลข่าวสารของสื่อกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งโทรทัศน์และวิทยุ รวมทั้งสื่อออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้รู้สิ่งที่ควรรู้และสิ่งที่ประชาชนอยากรู้อย่างครอบคลุมและเป็นประโยชน์ เน้นใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเข้าถึงทุกกลุ่ม ขณะที่การทำงานในภาวะวิกฤตต่างๆ นั้น กรมประชาสัมพันธ์มีความพร้อมปรับเปลี่ยนการทำงานของสื่อหน่วยงานในกำกับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ประสาน นำข้อมูล ส่งต่อหน่วยงานต่างๆ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

กรมประชาสัมพันธ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2476 มีวิวัฒนาการมาจากกองโฆษณาการและพัฒนามาตามลำดับเป็น สำนักงานโฆษณาการ กรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เข้าใจ สามารถนำข้อมูลข่าวสารของรัฐไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยยึดมั่นการเป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210503131028611คะแนนโหวต :