ปลัดมหาดไทยรับมอบหน้ากาก CUre Air Sure โครงการปันหน้ากากสู้ฝุ่น PM 2.5 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มธุรกิจ TCP ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหา PM 2.5

วันนี้ (16 มี.ค. 66) เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง และนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมอบหน้ากาก CUre Air Sure ป้องกัน PM 2.5 ตามโครงการปันหน้ากากสู้ฝุ่น PM 2.5 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มธุรกิจ TCP : ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล (T.C. Pharmaceutical) นำโดยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ผาริโน ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองทุนโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP นางสาวอาจรีย์ สุวรรรกูล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสารกลุ่มธุรกิจ TCP เป็นผู้มอบ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนภารกิจในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ PM 2.5 มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประสานและบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อการวางแผนและบูรณาการแก้ไขสถานการณ์ในระดับพื้นที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งการสนับสนุนหน้ากากอนามัยป้องกัน PM 2.5 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้ ถือเป็นการสนับสนุนของภาคีเครือข่าย ทั้งภาควิชาการและภาคเอกชน ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM 2.5 โดยกระทรวงมหาดไทยจะได้นำไปส่งมอบให้กับกรมการปกครองและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งในวันนี้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง และนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มาร่วมรับมอบหน้ากากสู้ PM 2.5 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) พร้อมกับการจัดทำทะเบียนคุม เพื่อการบริหารจัดการต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการปันหน้ากากสู้ฝุ่น PM 2.5 นั้นได้รับการสนับสนุน จากผู้บริจาคที่มีวัตถุประสงค์สนับสนุนการนำผลงานนวัตกรรมทางสังคมไปสู่การใช้ประโยชน์ที่แท้จริง และมีเป้าหมายในการกระจายหน้ากากสู่บุคคลที่ทำงานสาธารณะ ป้องกันไฟป่า จราจร หรือเดือดร้อนจากมลพิษ ฝุ่น PM 2.5 และผู้ที่มีความจำเป็นต้องการใช้จริง โดยโครงการปันหน้ากากสู้ PM 2.5 นั้นมีความประสงค์ส่งมอบ หน้ากากสู้ภัย PM 2.5 ให้แก่กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในภารกิจที่บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้านหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งสิ้น 1,000 ชิ้น มูลค่า 400,000 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ซึ่งโครงการปันหน้ากากสู้ฝุ่น PM 2.5 ริเริ่มขึ้นจากการนำผลงานนวัตกรรมทางสังคมไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ปกป้องบุคคลทำงานสาธารณะ ป้องกันไฟป่า จราจร หรือเดือดร้อนจากมลพิษฝุ่น PM2.5 2) ยกย่อง เชิดชู ผู้มีจิตกุศล บริจาคทุนทรัพย์ เพื่อการส่งมอบหน้ากากให้ผู้จำเป็นและมีความต้องการ 3) ส่งเสริมบทบาทนักวิจัยในการนำ งานวิจัยและนวัตกรรมออกช่วยเหลือสังคม มีเป้าหมายมุ่งในการกระจายหน้ากากสู่บุคคลที่ทำงานสาธารณะและผู้ที่มีความจําเป็นต้องการใช้จริง โดยมีที่มาจากโครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคม สนับสนุนโดยกองทุนโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ ศตวรรษที่ 2 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University, The Second Century Fund (C2F)) ดำเนินการ โครงการวิจัยและพัฒนา Filtration Technology โดยสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกิดผลงานวิจัย นำมาสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อใช้หน้ากากนี้ป้องกันผลกระทบและอันตรายต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่น PM 2.5 ร่วมกับบริษัท Cure Enterprise 

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการนําหน้ากากซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมนี้มอบให้กับทางกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในการดำเนินการตามภารกิจที่เหมาะสม และดำเนินการมอบตามแนวทางที่กระทรวงเห็นสมควรต่อไป

ที่มา  

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar