นายกฯ เปิดแพขนานยนต์ (ลําใหม่) ณ ด่านศุลกากรอำเภอตากใบ จ.นราธิวาส กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดใช้แพขนานยนต์ (ลำใหม่) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่ด่านศุลกากรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการให้บริการสาธารณะประโยชน์ที่จัดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและมาเลเซีย รวมทั้งนักท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยินดีที่ได้มาพบประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส และได้เห็นรอยยิ้มของทุกคน ที่ผ่านมา รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ ครอบคลุมทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เคยให้นโยบายไว้ โดยเฉพาะด้านการคมนาคม พร้อมผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ กระจายโอกาสไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง การขนส่งสินค้า ตลอดจนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กับการเชื่อมต่อพื้นที่การท่องเที่ยวใน 4 รัฐของประเทศมาเลเซีย โอกาสนี้ ขอบคุณทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสที่รับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ผลักดันให้เกิดโครงการแพขนานยนต์ลำใหม่ ทดแทนแพขนานยนต์ลำเดิมขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้ใช้ในการเดินทางขนส่งต่อไป

สำหรับแพขนานยนต์ ณ ด่านศุลกากรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เรือแพขนานยนต์มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำให้ผู้ใช้บริการขาดความเชื่อมั่นในการใช้บริการและอาจก่อให้เกิดอันตราย ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 38,569,000 บาท จัดสร้างแพขนานยนต์ (ต่อแพ) ลำใหม่ทดแทนแพขนานยนต์ลำเดิม ออกแบบสำหรับบรรทุกผู้โดยสารได้ จำนวน 30 คน บรรทุกยานพาหนะ (รถยนต์) ขนาด 2,500 กิโลกรัมต่อคัน ได้ไม่น้อยกว่า 9 คัน หลังเสร็จสิ้น เป็นประธานในพิธีเปิดใช้แพขนานยนต์ (ลำใหม่) แล้ว นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

แหล่งที่มา 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar