กระทรวงเกษตรฯ จับมือ NASDA พร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนภาคการเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ NASDA พร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนภาคการเกษตร

                  นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นายฮิวจ์ เวทเธอร์ส Mr.Hugh Weathers Commissioner National Association of State Department of Agriculture (NASDA) และคณะ National Association of Departments of Agriculture (NASDA) โดยมี ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ อาทิ การส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนภาคการเกษตร รวมถึงรับฟังนโยบายยุทธศาสตร์ด้านเกษตรของประเทศไทย
                  ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ค.ศ. 2023 – 2027) ซึ่งมีนโยบายด้านการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ยุทธศาสตร์ “3S” (Safety – Security – Sustainability) ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา นอกจากนี้  กระทรวงเกษตรฯ ได้ขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ 3 สูง ได้แก่ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และ รายได้สูง รวมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือในการขยายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน
                สำหรับการค้าสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกามีการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญใน   ปี 2565 3 อันดับคือ ผลไม้และผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นเป็น 28,383 ล้านบาท ในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.92 ปลาและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเป็น 26,756 ล้านบาท ในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.03 และข้าวและผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นเป็น 21,264 ล้านบาท ในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.45

ที่มา : 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar