ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เตรียมพิจารณาปรับอัตราค่าแรงในกลุ่ม 17 อาชีพ ในอัตรา 400-700 บาท

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงแรงงาน จะเสนอขอปรับอัตราค่าแรงในกลุ่ม 17 อาชีพ ในอัตรา 400-700 บาท แต่จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานแล้วเท่านั้น ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2555 คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18-21 ได้กำหนดอัตราค่าแรงตามมาตรฐานฝีมือแรงไปแล้ว จำนวน 112 สาขา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอโครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางสาธารณะของภาคเอกชน หรือรถร่วมบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า

กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เสนอขยายอายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการ กับมาตรการที่มิใช่ภาษี สำหรับสินค้าจำเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอย ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเชียนให้เข้มแข็ง ในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 และการขยายบัญชีรายการสินค้าจำเป็น

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ.2565 ขออนุมัติโครงการให้บริการ 5G สำหรับลูกค้าองค์กร ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง

กระทรวงการคลัง ขอความเห็นชอบให้การยาสูบแห่งประเทศไทยปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานโดยการปรับขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงของพนักงาน ตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน ระบบ 53 ขั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

แหล่งที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230131090651980


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวภาครัฐที่น่าสนใจ