รัฐบาลสนับสนุนทุนเสมอภาค ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส มุ่งหวังเด็กไทยทุกคนต้องได้เรียนหนังสือ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี รับทราบรายงานประจำปี 2563 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในครอบครัวที่ยากจน กสศ. จึงได้ปรับแผนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม ภายใต้งบประมาณ จำนวน 5,915 ล้านบาท ผ่าน 9 โครงการคือ 

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการ ใน 20 จังหวัดนำร่อง จำนวน 26,055 คน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ได้จัดสรรเงินช่วยเหลือนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความยากจนพิเศษตามเงื่อนไข ปีละ 3,000 บาทต่อคน ในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ได้สนับสนุนทุนช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส /โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี มีความสามารถพิเศษ และมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก/โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ได้พัฒนากลุ่มคนวัยแรงงานให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โครงการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และโครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านการศึกษา มีการวิจัยนวัตกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ รวม 23 โครงการ

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210408111038479คะแนนโหวต :