ครม.เห็นชอบแก้ไข พ.ร.บ.เครื่องสำอาง สร้างความรวดเร็วกระบวนการพิจารณาอนุญาต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาเครื่องสำอางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอนุญาตเครื่องสำอางให้เหมาะสมและรวดเร็ว ซึ่งกำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำหน้าที่ในการประเมิน การตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบทางวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้ยื่นคำขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า การผลิตเครื่องสำอางเพื่อขาย หรือการนำเข้าเครื่องสำอาง มีกระบวนการพิจารณาอนุญาตที่ซ้ำซ้อนและกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องขอให้ตรวจสถานที่เพื่อขอหนังสือรับรองประกอบการส่งออก ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องสำอางพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น ทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า จึงต้องเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องสำอางดังกล่าว ซึ่งจะช่วยรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสุขภาพ ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับการค้าโลก

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210407153947186คะแนนโหวต :