เกษตรกรไทยต้องมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย นำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ผลิตข้าวได้คุณภาพ

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวถึงนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการข้าว ภายในการสัมมนามอบแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าว ปีงบประมาณ 2564 ที่โรงแรมมารวย การ์เด้น ว่า กรมการข้าวได้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจและโครงการสำคัญอย่างเร่งด่วน ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้เกษตรกรไทยมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย และนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ 

ขณะเดียวกันต้องตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อสร้างรายได้มากขึ้น ขณะที่ปัญหาด้านการผลิตข้าวและการตลาดข้าวไทย ยังพบว่าส่วนหนึ่งมาจากชาวนาขาดการรวมกลุ่ม เครือข่ายไม่เข้มแข็ง องค์กรชาวนาไม่เป็นเอกภาพ การผลิตข้าวมีประสิทธิภาพต่ำ ใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม การนำผลงานวิจัยมาสู่การปฏิบัติงานน้อยทำให้ต้นทุนสูงแต่ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ทำให้ชาวนาส่วนใหญ่ยากจน จึงต้องเร่งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างคลอบคลุมทุกพื้นที่

อธิบดีกรมการข้าว ยังเน้นย้ำการเร่งรัดงานวิจัยด้านเทคโนโบยีการผลิตและการแปรรูป รวมถึงนวัตกรรมจากข้าว ต้องพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีการคัดเลือกพันธุ์สมัยใหม่

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210223111037980คะแนนโหวต :