เกษตร จ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก และอุปกรณ์ทางการเกษตร แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอยแสง เพื่อสนับสนุนการสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน

นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวรชนีกร ศรีบุญเรือง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ นางนันทริยา สุวรรณล้อม เกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส่งมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อาทิ กล้าพืช เมล็ดพันธุ์ผัก และอุปกรณ์ทางการเกษตร แก่ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอยแสง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอยแสง ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอนโดยการมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรดังกล่าว ดำเนินการภายใต้โครงการการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารในชุมชนและสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน

ข้อมูล :

 คะแนนโหวต :