ชายแดนภาคใต้

Audio:ENG / Sub:TH


image วิดีโอ
EP 1 Sai Kao – A Community of Two Beliefs ทรายขาว ชุมชนสองวิถี
EP 2 “Pattani Sweet Salt” and the Lifestyle of the Community เกลือหวานตานี บนเส้นทางวิถีชุมชน
EP 3 Community Forestry for the Local Economy ป่าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
EP 4 Orang Pantay – The Seafarer Lifestyle โอรังปันตัย วิถีคนทะเล
EP 5 Jana Special Economic Zone เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจะนะ
EP 6 Bamboo – The Plant Based Fuel of the Future ไผ่ พืชพลังงานแห่งอนาคต
EP 7 The Raman Dagger – A Local Malay Handicraft กริชรามัน หัตถศิลป์คู่ถิ่นมลายู
EP 8 “Gue Loh” – The River Carp Revamping the Economy of Southern Thailand ปลากือเลาะห์
EP 9 The Strong Will of the New Generation Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจเเกร่ง
EP 10 Al Quran – The Heritage of Prosperity อัลกุรอาน มรดกแห่งความรุ่งเรือง
EP 11 Bulrush – From Local Skills to Handicrafts กระจูด จากภูมิปัญญาสู่งานหัตกรรม
-


คะแนนโหวต :