ภูมิใจในความเป็นไทย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เพราะฉันเป็นคนไทย

เพลง “ฉันเป็นคนไทย”ที่ปลูกจิตสำนึกรักความเป็นไทย ความสวยงามของเมืองไทย ไม่ว่าจะเกิดภาคไหน ก็เป็นคนไทยด้วยกัน 

 

 


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :