จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1

วันนี้(30 พฤษภาคม 2566) เวลา 13.30 น. นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (FTA) ของเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ราย

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

แหล่งทีีมา จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ... (prd.go.th)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar