คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พิจารณาขึ้นทะเบียนโครงการและรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) 14 โครงการ

คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พิจารณาขึ้นทะเบียนโครงการและรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) 14 โครงการ พร้อมเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศทุกช่องทาง

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 6 ได้พิจารณาเรื่องการขึ้นทะเบียนโครงการและรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) โดยมีการขึ้นทะเบียนโครงการ Standard T-VER 1 โครงการ และการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกโครงการ Standard T-VER 13 โครงการ รวมทั้ง การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 111 องค์กร // คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 345 ผลิตภัณฑ์ จาก 41 บริษัท // ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือฉลากลดโลกร้อน 58 ผลิตภัณฑ์ จาก 10 บริษัท // คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน 11 ผลิตภัณฑ์ จาก 7 บริษัท พร้อมยังได้รับทราบการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ LESS และการออกใบประกาศเกียรติคุณ การสรุปผลการประชุมด้านเทคนิคและศึกษาดูงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการกักเก็บและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ ประเทศญี่ปุ่น และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการป่านิเวศระยองวนารมย์ กลุ่ม ปตท.

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวย้ำว่า ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยเฉพาะการสร้างผลสัมฤทธิ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการทำงานของ อบก. 4 เรื่องสำคัญมาใช้ขับเคลื่อน คือ กฎหมายและนโยบาย // นวัตกรรมและเทคโนโลยี // งบประมาณ และสุดท้ายการมีส่วนร่วม โดยขอให้พัฒนางานต่อเนื่องและผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อก้าวสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้บรรลุเป้าหมายเป็นผลสำเร็จได้

แหล่งที่มา คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พิจารณาขึ้นทะเบียนโครงการและรับรองปร (prd.go.th)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar