กกต. เดินหน้า Kick Off ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ภายใต้กิจกรรม “Kick Off ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” เพื่อการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและทุกภาคส่วนมีความพร้อมใน 3 ด้าน คือ ความพร้อมในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง, ความพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง และความพร้อมที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ

โดยเน้นย้ำ กกต.ได้ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดการเลือกตั้งทุกภาคส่วน พร้อมสำหรับดำเนินการเดินหน้าทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย กกต.พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างเท่าเทียม เพื่อให้ทุกเสียงสามารถพัฒนาประเทศไทยให้รุ่งเรืองต่อไป และขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนออกมาใช้สิทธิอย่างเต็มที่เพื่อให้คะแนนเสียงมีคุณภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายของพรรคการเมือง โดยระบุว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 57 กำหนดให้การกำหนดนโยบายใดของพรรคการเมืองที่ต้องใช้จ่ายเงิน ต้องมีระบุรายละเอียด 3 ข้อ ดังนี้ 1. วงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการ 2. ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย และ 3.ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกพรรคการเมืองส่งนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินให้ กกต. ทราบ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 เพื่อจะได้นำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นข้อมูลอีกทางหนึ่งด้วย ในการนี้ สำนักงาน กกต. จึงขอประชาสัมพันธ์การกำหนดนโยบายตามมาตรา 57 ของแต่ละพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. www.ect.go.th โดยสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

 

แหล่งที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230420160853801


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar