กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช พิจารณาปรับสัดส่วนโควตานำเข้ามะพร้าวใหม่

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและตัวแทนเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนด้านการผลิต ราคา การตลาด และการนำเข้า - ส่งออกมะพร้าวของไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมานั้น เกษตรกรได้ร้องเรียนว่าปัจจุบันราคามะพร้าวตกต่ำ โดยราคาจำหน่ายอยู่ที่ 5 บาทต่อผล จึงไม่ได้จ้างเก็บมะพร้าว เนื่องจากไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต ซึ่งตรงกับข้อมูลที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานว่า ต้นทุนเฉลี่ยการผลิตมะพร้าวอยู่ที่ 7 บาทต่อผล ดังนั้น จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขและพบว่า มีการนำเข้ามะพร้าวนอกโควตาจำนวน 130,000 ตัน โดยเอกชนยอมเสียภาษีนอกโควตา ร้อยละ 54 เพื่อเลี่ยงการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุญาตนำเข้าตามโควตา

โดยคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช จะนำมาพิจารณากำหนดออกมาเป็นสัดส่วนโควตาให้นำเข้ามะพร้าวในแต่ละปี จึงมีผลให้กระทบกับราคาผลผลิตมะพร้าวในประเทศทางอ้อมอย่างมีนัยยะสำคัญ นอกจากนั้นยังพบว่า กรณีถ้าเป็นโรงงานผลิตมะพร้าวที่ขอส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะยังได้สิทธิ์ในการขอคืนภาษีจากการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศอีกด้วย ดังนั้นน่าจะเป็นประเด็นที่ คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช จะต้องนำมาพิจารณาประกอบว่าจะช่วยเหลือชาวสวนมะพร้าวอย่างไร ขณะนี้ได้มอบให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทำหนังสือตามข้อสังเกตนี้ ถึงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนำเสนอต่อ คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชเพื่อพิจารณาและร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกกระทรวงที่มีการนำเข้าสินค้าเกษตร ทั้งแปรรูปและไม่แปรรูป ต้องมีการบูรณาการการทำงานและข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้ทราบได้ว่าสินค้าที่นำเข้าแต่ละชนิดจะกระทบกับเกษตรกรซึ่งเป็นปลายทางอย่างไร

นอกจากนั้น กรณีมะพร้าวที่มีการนำเข้าทั้งในโควตาและนอกโควตานั้น ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรเข้มงวดตรวจสอบ 100% ทุกตู้ และให้ อย.รวบรวมตัวเลขปริมาณน้ำกะทิที่ขออนุญาตนำเข้าต่อปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชพิจารณาโดยเร็ว

แหล่งที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230124092923866


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar