โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยและทรงรับทราบถึง ผลกระทบที่ราษฎรได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมของจังหวัดต่างๆด้วยความห่วงใยราษฎร ในฐานะ
องค์สภานายิกาชาดไทย ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้เลขาธิการสภากาชาดไทย อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานไป บรรเทาทุกข์แก่ราษฎร นอกจากนั น เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดหาที่ดิน
ซึ่งเป็นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงอยู่ใกล้เคียงจังหวัดอ่างทอง น้ามาสร้างศาลาเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ใช้เป็นศูนย์กลางรองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จนไร้ที่อยู่อาศัย


ไฟล์เอกสารประกอบ
article_20200831144757.pdf |


คะแนนโหวต :