โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สีบัวทอง

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สีบัวทอง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงห่วงใยถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการที่จังหวัดอ่างทองได้ประสบปัญหาอุทกภัย ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2549 ซึ่งทําให้พื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยยรวมทั้งสิ้นก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เกิดความเสียหาย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานให้จังหวัดจัดทําโครงการสร้างศาลาอเนกประสงค์และฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ เป็นที่รองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและไร้ที่อยู่อาศัย ได้พักอาศัยขณะน้ำท่วม รวมทั้งให้มีการ จัดทําฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และจัดหาอาหาร ทางด้านการเกษตรให้กับราษฎรที่ประสบภัยขณะเดือดร้อน โดยจังหวัดได้ดําเนินการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ ตําบลโพสะ อําเภอเมืองอ่างทอง ในพื้นที่ 75 ไร่ และจัดทําฟาร์มตัวอย่างที่หนองระหารจีน ตําบลบ้านอิฐ อําเภอเมืองอ่างทอง ในเนื้อที่ 36 ไร่ และด้วยทรงห่วงใยรวมทั้งเป็น การติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2549 และทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้จังหวัดพิจารณาหาพื้นที่เพื่อจัดทําโครงการฟาร์มตัวอย่างในภาคกลางอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งมีพื้นที่มากกว่าเดิม
ข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ศิลปชีพ สีบัวทอง


ไฟล์เอกสารประกอบ
article_20200831145115.pdf |


คะแนนโหวต :