โครงการ “การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ กรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิง”

โครงการนี้เป็นความร่วมมือของสถานทูตออสเตรเลีย องค์กรออกซ์แฟม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานวิจัยในด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ในท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อให้เกิดการปกป้องและอนุรักษ์พื้นที่ป่าและน้ำ โดยร่วมกับชุมชนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม ในการทำงาน ทำให้เกิดความรักในท้องถิ่นของตนเอง ในพื้นที่แม่น้ำอิง ตั้งแต่ตอนต้นในพื้นที่ จ.พะเยา จนถึงตอนปลาย ที่ จ.เชียงราย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทเต็มหลักสูตรแก่นักศึกษาในพื้นที่ลุ่มน้ำอิง เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนจบมาแล้วได้ทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และเป็นแกนนำให้ชุมชนได้ร่วมกันรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เพื่อที่จะได้อนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้ ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง

วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้าง โดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เมื่อ พ.ศ. 2540 วัดได้ถอดแบบมาจากวัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน โดยสร้างจากจากวัดเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรม ได้รังสรรค์จนกลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อย ประณีต ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา เยี่ยมชมวัดนี้อย่างคับคั่งตลอดปี อุโบสถ ประดับกระจกสีเงินแวววาววิจิตรงดงามตระกาลตา ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองค์หลังพระประธานซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่งดงามมาก โดยปัจจุบันวัดร่องขุ่นถือเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงราย และกลายเป็นสถานที่สำคัญระดับประเทศที่โด่งดังทั้งสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar