เมื่อ “โควิด-๑๙” เข้าสู่โรคประจำถิ่น หน้ากากอนามัยยังจำเป็นอยู่ไหม ?เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย และมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น จึงมีการผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น

การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงานว่า การสวมหน้ากากอย่างถูกวิธี เป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ ทั้งเชื้อโรคโควิดและโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ รวมทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) จึงมีข้อแนะนําให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดีเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ

กรณีเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด - 19 จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม 604) หรือผู้ที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ และกรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิด-19 จําเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่โรค

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 9-15 เมษายน 2566 พบว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ดังนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จึงดึงพลังภาคประชาชนร่วมต้านภัยโรคโควิด-19 ส่งต่อ 3 มาตรการ สู่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน คัดกรอง เฝ้าระวัง พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำปี พร้อมเฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เราต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ควรดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ล้างมืออย่างต่อเนื่อง สวมหน้าการอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มียาติดบ้านไว้ตลอด เมื่อติดเชื้อโควิด-19 จะได้สามารถดูแลตนเองได้ทันท่วงที
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar