กระตุ้นการใช้จ่ายให้หมุนเวียน


หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีความรุนแรงของการแพร่ระบาดลดลง รัฐบาลได้ดำเนินการส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยการกำหนดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนการใช้เงินตราภายในประเทศ โดยหนึ่งมาตรการที่มีความสำคัญเป็นตัวชูโรงคือ มาตรการ “ช้อปดีมีคืน 2566” ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยการลดหย่อนภาษีปี 2566 จากการใช้จ่ายจริงสูงสุด 40,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าและบริการพร้อมออกใบกำกับภาษี โดยได้เริ่มมาตรการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ.นี้ ได้แบ่งออกเป็น 

1. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาทแรก จะต้องมีใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษหรือใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร
2. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทที่เหลือ จะต้องมีใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรเท่านั้น
หมายเหตุ : สำหรับสินค้าประเภทหนังสือ e-book และสินค้า OTOP จะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินด้วย
ค่าสินค้าและบริการที่ไม่เข้าร่วมมาตรการ ได้แก่
•    ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์
•    ค่าซื้อยาสูบ
•    ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
•    ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
•    ค่าบริการจัดนำเที่ยว
•    ค่าที่พักในโรงแรม
•    ค่าสาธารณูปโภค
•    ค่าน้ำประปา
•    ค่าไฟฟ้า
•    ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
•    ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
•    ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว
•    ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย  
 
ขั้นตอนการยื่นคำขอจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-Tax Invoice by Email นั้นง่ายมากสามารถดำเนินตามขั้นตอนได้ดังนี้
1.    เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร > คลิกที่นี่ เพื่อยื่นคำขอ
2.    กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและตรวจสอบข้อมูล พิมพ์เอกสาร ก.อ.01 เพื่อลงนาม
3.    สแกน ก.อ.01 และเอกสารเกี่ยวข้องเพื่ออัปโหลดเอกสาร
4.    กรมสรรพากรตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งเอกสารยืนยันทางไปรษณีย์ พร้อมรหัสยืนยัน (Activate Code)
5.    ยืนยันตัวตนผ่านทางเว็บไซต์ และกำหนดรหัสผ่านภายใน 15 วันทำการ
6.    แจ้งอีเมลที่ประสงค์จะใช้ในการส่งใบกำกับภาษีและใบรับ
7.    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ ก.อ.01 ได้ที่เว็บไซต์ กรมสรรพากร 
 
 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรายชื่อผู้ประกอบการจัดทำใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่นี่ สอบถามโทร.1161 

แหล่งข้อมูล : https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1045943
               : https://www.gcc.go.th/?p=97512
               : https://www.rd.go.th/region/08/phayao/276/435.html


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar