ข้อที่๑๕: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 


ข้อมูลสถิติ ๖ บริการ กรมประชาสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่แผยแพร่ 7/04/2565
ข้อมูลสถิติ ๓ บริการ กรมประชาสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่แผยแพร่ 22/04/2565

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar