ข้อที่๑๒: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

๑๒-๐๔ ผลการประเมินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ๑.๑ รายงานผลการประเมิน (ฉบับสมบูรณ์)
    ๑.๒ รายงานผลการประเมิน (บทสรุปผู้บริหาร)

๒. การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
    ๒.๑ รายงานผลการประเมิน (ฉบับสมบูรณ์)
    ๒.๒ รายงานผลการประเมิน (บทสรุปผู้บริหาร)

๓. การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
    ๓.๑ รายงานผลการประเมิน (ฉบับสมบูรณ์)
    ๓.๒ รายงานผลการประเมิน (บทสรุปผู้บริหาร)

๔. การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
    ๔.๑ รายงานผลการประเมิน (ฉบับสมบูรณ์)
    ๔.๒ รายงานผลการประเมิน (บทสรุปผู้บริหาร)

๕. การประเมินผลโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     ๕.๑ รายงานผลการประเมิน (ฉบับสมบูรณ์)
     ๕.๒ รายงานผลการประเมิน (บทสรุปผู้บริหาร)

๖. การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     ๖.๑ รายงานผลการประเมิน 

๗. การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     ๗.๑ รายงานผลการประเมิน 

๘. การประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
    ๘.๑ รายงานผลการประเมิน (ฉบับสมบูรณ์)
    ๘.๒ รายงานผลการประเมิน (บทสรุปผู้บริหาร)

 

 


๑๒-๐๑ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่แผยแพร่  
๑๒-๐๒ รายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่แผยแพร่  
๑๒-๐๓ สรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar