สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดโครงประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566คะแนนโหวต :