โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์การส่งกระจายเสียงผ่านดาวเทียม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครั้งที่ 1 วันที่แผยแพร่ 26/12/2563
ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครั้งที่ 2 วันที่แผยแพร่ 25/01/2564
ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครั้งที่ 3 วันที่แผยแพร่ 9/02/2564
ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครั้งที่ 4 วันที่แผยแพร่ 18/02/2564

คะแนนโหวต :