การผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อโฆษณา Online โครงการรณรงค์เอาชนะโควิดตามมาตรการเร่งด่วน (Thailand Prevention)

ไฟล์เอกสารประกอบ
โครงการการผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อโฆษณา Online ภายใต้โครงการรณรงค์เอาชนะโควิดตามมาตรการเร่งด่วน (Thailand Prevention) |
ราคากลาง |
ประกาศร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ |
ประกาศประกวดราคาโครงการการผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อโฆษณา Online ภายใต้โครงการรณรงค์เอาชนะโควิดตามมาตรการเร่งด่วน (Thailand Prevention) |


คะแนนโหวต :