โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 69 ชุด

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 69 ชุด |
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 69 ชุด |
รายงานขอความเห็นชอบ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 69 ชุด |
ราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 69 ชุด |
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 69 ชุด |
ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 69 ชุด |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar