ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการพบปะสังสรรค์สื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๘ (21/05/2015)
download 83
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของสถานีวิทยุ อส.พระราชวังดุสิต ระบบ เอฟ.เอ็ม. และ เอ.เอ็ม. ๒ ระบบ (21/05/2015)
download 64
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องผลิตรายการข่าว (NEWS STUDIO) และระบบ 3 D VIRTUAL STUDIO พร้อมปรับปรุงห้อง (21/05/2015)
download 72
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ (21/05/2015)
download 38
ประเ้ด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๒ (๑ ระบบ) (21/05/2015)
download 44
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการปรับปรุงประสิทธภาพอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ (21/05/2015)
download 55
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ F.M. ๓ แห่ง (21/05/2015)
download 26
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) (21/05/2015)
download 11
แผนงานประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย (21/05/2015)
download 37
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (21/05/2015)
download 32
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘ (21/05/2015)
download 36
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (21/05/2015)
download 47
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้อาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน (21/05/2015)
download 116
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเชื่อมั่นนโยบายภาครัฐ (21/05/2015)
download 63
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (21/05/2015)
download 61
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (21/05/2015)
download 67
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการประชาสัมพันธ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (21/05/2015)
download 96
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการประชาสัมพันธ์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (21/05/2015)
download 60
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (21/05/2015)
download 86
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายเร่งด่วนเฉพาะกิจ (21/05/2015)
download 92

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7