ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทางระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ พร้อมสถานีวิทยุเครือข่าย กปส. (05/09/2014)
download 28
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ทางระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ พร้อมสถานีวิทยุเครือข่ายของ กปส. (05/09/2014)
download 37
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของกรมการค้าต่างประเทศ - บริษัท พลาซ่า คลีเอชั่น จำกัด ออกอากาศในภาคข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ พร้อมสถานีวิทยุเครือข่ายของ กปส. (05/09/2014)
download 35
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย โซน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ พร้อมสถานีวิทยุเครือข่าย กปส. (05/09/2014)
download 20
ยืนยันการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ พร้อมสถานีวิทยุเครือข่าย กปส. (05/09/2014)
download 25
ยืนยันการออกอากาศการสัมภาษณ์ผู้บริหารของกรมการค้าต่างประเทศ - บริษัท บ้านเรา คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ พร้อมสถานีวิทยุเครือข่าย กปส. ในภาคข่าว ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ - กั (05/09/2014)
download 27
รับรองการออกอากาศสารคดีเชิงข่าวของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความยาว ๑ นาที จำนวน ๒๕ ตอน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM ๙๒.๕ MHz. และเครือข่ายของ กปส. (05/09/2014)
download 55
ยืนยันการออกอากาศสารคดีสั้น "๑ นาทีกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ" ออกอากาศในภาคข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ พร้อมสถานีวิทยุเครือข่าย กปส. (05/09/2014)
download 32
ยืืนยันการออกอากาศ - บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด เผยแพร่ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ ๙๓.๕๐ MHz. ในเขตกรุงเทพมหานคร (05/09/2014)
download 40
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ ๙๓.๕๐ MHz. ออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (05/09/2014)
download 50
ยืนยันการออกอากาศ - โรงพยาบาลรามคำแหง ในรายการ Top Selection ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ ๙๓.๕๐ MHz. (05/09/2014)
download 24
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ FM ๙๓.๕๐ MHz. ในเขตกรุงเทพมหานคร (05/09/2014)
download 26
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปิยะศิริ จำกัด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ ๙๓.๕๐ MHz. ในเขตกรุงเทพมหานคร (05/09/2014)
download 32
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เผยแพร่ในรายการ "เพื่อนคู่คิด" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ ๙๓.๕๐ MHz. ในเขตกรุงเทพมหานคร (05/09/2014)
download 22
ยืนยันการออกอากาศ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยแพร่ในรายการ "Music Post" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่่นความถี่ FM ๙๓.๕๐ MHz. ในเขตกรุงเทพมหานคร (05/09/2014)
download 24
ยืนยันการออกอากาศ - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม ๙๗ เมกะเฺฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (05/09/2014)
download 20
ยืนยันการออกอากาศ - กระทรวงวัฒนธรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (05/09/2014)
download 23
ยืนยันการออกอากาศ - กระทรวงวัฒนธรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สุดสัปดาห์" (05/09/2014)
download 24
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ประกิตโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "ขับกับอ้วน สินธุ์ชัย" (05/09/2014)
download 20
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "ขับกับอ้วน สินธุ์ชัย" (05/09/2014)
download 28

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7