ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บและให้บริการสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุและห้องสมุดกรมประชาสัมพันธ์ (21/05/2015)
download 76
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์ (21/05/2015)
download 61
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (21/05/2015)
download 71
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการประเมินประสิทธิภาพของเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (21/05/2015)
download 80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการจัดทำสมุดโทรศัพท์ส่วนราชการ กปส. (21/05/2015)
download 81
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ของกรมประชาสัมพันธ์ (21/05/2015)
download 89
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ (วันนี้ในอดีต) (21/05/2015)
download 102
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการการจัดงานวันครบรอบวันก่อตั้ง กปส. ปีที่ ๘๒ (21/05/2015)
download 167
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการ กปส. คืนความสุขให้ประชาชน "ดนตรีในสวน" (21/05/2015)
download 189
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการ "หนังสือนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙" (21/05/2015)
download 125
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการ "ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ปี ๒๕๕๗" (21/05/2015)
download 267
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการ "จัดทำวารสาร กปส. ประจำปี ๒๕๕๘" (21/05/2015)
download 61
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ แผนงานการปรับปรุงกระบวนการการให้บริการหลักของ กปส. ให้มีคุณภาพ (ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) (21/05/2015)
download 29
แผนการรักษาและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (อนุมัติรอบที่ ๒) (21/05/2015)
download 22
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการภายใต้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ (อนุมัติรอบที่ ๒) (21/05/2015)
download 28
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการตามพันธสัญญา (MOU) หรือที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือ (อนุมัติรอบที่ ๒) (21/05/2015)
download 37
แผนการรักษาและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (อนุมัติรอบที่ ๑) (21/05/2015)
download 28
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการภายใต้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ (อนุมัติรอบที่ ๑) (21/05/2015)
download 36
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการตามพันธสัญญา (MOU) หรือที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือ (อนุมัติรอบที่ ๑) (21/05/2015)
download 31
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อป.มช. ๗๖ จังหวัด (21/05/2015)
download 149

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7