ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ด้วยพระบารมี" ของ บริษัท มาจอริตี้ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ความยาว ๓ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 48
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ด้วยพระบารมี" ของ บริษัท มาจอริตี้ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ความยาว ๓ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 29
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สองข้าง ทางพิเศษ" ของ บริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ความยาว ๓ นาที ทุกวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 48
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สองข้าง ทางพิเศษ" ของ บริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ความยาว ๓ นาที ทุกวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 23
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สองข้าง ทางพิเศษ" ของ บริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ความยาว ๓ นาที ทุกวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 32
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สองข้าง ทางหลวง" ของ บริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ความยาว ๓ นาที ทุกวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 28
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สื่อกลาง...ทางพิเศษ" ของ บริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 50
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สื่อกลาง....ทางพิเศษ" ของ บริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 44
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สื่อกลาง.....ทางพิเศษ" ของ บริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 51
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สื่อกลาง...ทางพิเศษ" ของ บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 29
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สองข้าง ทางหลวง" ของ บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 39
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สองข้าง ทางหลวง" ของ บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 34
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สองข้าง ทางหลวง" ของ บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 37
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สองข้าง ทางหลวง" ของ บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 52
อนุมัติให้ยกเลิกการเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ร้อยแปดพันเก้า กับธนาคารออมสิน" ของ บริษัท โพสต์ นิวส์ จำกัด ความยาว ๑๐ นาที ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป (22/12/2014)
download 28
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ร้อยแปดพันเก้า กับธนาคารออมสิน" ของ บริษัท โพสต์ นิวส์ จำกัด ทุกวันเสาร์ ความยาว ๑๐ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ (22/12/2014)
download 43
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ร้อยแปดพันเก้า กับธนาคารออมสิน" ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ทุกวันเสาร์ ความยาว ๑๐ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (22/12/2014)
download 30
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ร้อยแปดพันเก้า กับธนาคารออมสิน" ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ทุกวันเสาร์ ความยาว ๑๐ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 55
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "รอยไทยไอเดีย" ของ บริษัท โพสต์ นิวส์ จำกัด ความยาว ๒ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 51
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "รอยไทยไอเดีย" ของ บริษัท โพส นิวส์ จำกัด ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ความยาว ๒ นาที ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ (22/12/2014)
download 50

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7