ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว (03/03/2016)
download 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคมอาเซียน (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการประชาสัมพันธืตามนโยบายเร่งด่วนเฉพาะกิจ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ (03/03/2016)
download 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน (03/03/2016)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการประชาสัมพันธ์การปฎิรูปประเทศไทย (03/03/2016)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการฝึกอบรมโฆษกกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (03/03/2016)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการบริหารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (03/03/2016)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ (21/05/2015)
download 294
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินผลงานในสายงานต่าง ๆ (21/05/2015)
download 122
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงการวางแผนกำลังคน (21/05/2015)
download 140
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงการพัฒนาบุคลากร กปส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (21/05/2015)
download 122
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์การของ กปส. ประจำปี ๒๕๕๘ (21/05/2015)
download 119
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กปส. (21/05/2015)
download 67
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงการจัดการความรู้ในองค์กร (KNOWLEDGE MANAGEMENT) (21/05/2015)
download 67
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน (21/05/2015)
download 57

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7