ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สปอตวิทยุและสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Money Shot" ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (06/03/2015)
download 30
ยืนยันการออกอากาศ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สปอตวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "ครูหญิงกับครูหยุยมาคุยกัน" (ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒ (06/03/2015)
download 27
ยืนยันการออกอากาศ - ธนาคารออมสิน เผยแพร่สปอตวิทยุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "ครูหญิงกับครูหยุยมาคุยกัน" (ทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์) เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (06/03/2015)
download 27
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สปอตวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศหไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "ครูหญิงกับครูหยุยมาคุยกัน" (ทุกวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (06/03/2015)
download 26
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ขอเผยแพร่สปอตวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "ครูหญิงกับครูหยุยมาคุยกัน" (06/03/2015)
download 27
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สปอตวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "ทั่วฟ้าคมนาคมไทย" (06/03/2015)
download 31
ยืนยันการออกอากาศ - การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขอเผยแพร่สปอตวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "ทั่วฟ้าคมนาคมไทย" (06/03/2015)
download 23
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ประสานการขอเผยแพร่ความรู้สารคดีข่าวเรื่อง "อุตสาหกรรมปิโตรเคมี" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "รวยด้วยข่าว....เสาร์-อาทิตย์" ออก (06/03/2015)
download 27
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ จำกัด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "รวยด้วยข่าว....เสาร์-อาทิตย์" (06/03/2015)
download 29
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "รวยด้วยข่าว....เสาร์-อาทิตย์" (06/03/2015)
download 28
ยืนยันการออกอากาศ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "รวยด้วยข่าว....เสาร์-อาทิตย์" (06/03/2015)
download 33
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ในรายการ "รวยด้วยข่าว....เสาร์-อาทิตย์" ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (06/03/2015)
download 26
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในรายการ "รวยด้วยข่าว...เสาร์-อาทิตย์" ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (06/03/2015)
download 21
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. ๙๓.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (06/03/2015)
download 28
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท อัศวโสภณ จำกัด ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. ๙๓.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (06/03/2015)
download 25
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. ๙๓.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (06/03/2015)
download 34
ยืนยันการออกอากาศ - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. ๙๓.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (06/03/2015)
download 22
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท มีเดีย พาเลท (ประเทศไทย) จำกัด ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. ๙๓.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (06/03/2015)
download 38
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในรายการ "Dream & Memories" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (06/03/2015)
download 29
การเช่าเวลาโทรทัศน์เพื่อออกอากาศเทปสารคดี "กรมเจ้าท่า ตอน โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ" - บริษัท โอเค แมส จำกัด (06/03/2015)
download 44

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7