ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเผยแพร่สปอตวิทยุและข่าวประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "CSR Variety อาสาทำดีเพื่อสังคม" (ทุกวันเสาร์) เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ตั้งแต่วั (09/03/2015)
download 34
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "CSR Variety อาสาทำดีเพื่อสังคม" (ทุกวันเสาร์) เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (09/03/2015)
download 31
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประสานการขอเผยแพร่สปอตวิทยุและจิงเกิ้ลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "CSR Variety อาสาทำดีเพื่อสังคม" (ทุกวันเสาร์) เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ตั้งแต่ (09/03/2015)
download 27
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Living Club" (ทุกวันอาทิตย์) เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (09/03/2015)
download 29
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ขอเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Living Club" (ทุกวันอาทิตย์) ในช่วงระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม (09/03/2015)
download 29
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Living Club" (ทุกวันอาทิตย์) เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (09/03/2015)
download 32
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Living Club" (ทุกวันอาทิตย์) เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (09/03/2015)
download 37
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (09/03/2015)
download 32
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สุดสัปดาห์" (ทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์) (06/03/2015)
download 29
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) สปอตวิทยุและจิงเกิ้ล ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์) เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. (06/03/2015)
download 30
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เผยแพร่สปอตวิทยุและจิงเกิ้ล ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (06/03/2015)
download 25
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เผยแพร่สปอตวิทยุและจิงเกิ้ลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (06/03/2015)
download 23
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอเผยแพร่สปอตวิทยุและจิงเกิ้ลชุด "2+CALL CENTER - PA PLUS" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (06/03/2015)
download 27
ยืนยันการออกอากาศ - สำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์) เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. แ (06/03/2015)
download 27
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ขอเผยแพร่จิงเกิ้ลและรายการสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Business Line&Life" (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์) เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (06/03/2015)
download 30
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเผยแพร่จิงเกิ้ลและรายการสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Business Line&Life" (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์) เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (06/03/2015)
download 27
ยืนยันการออกอากาศ - ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุขสมบูรณ์ ประสานการขอเผยแพร่จิงเกิ้ลและสปอตวิทยุของ "ผลิตภัณฑ์ แม็คโคร" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Smart Eat Smart Buy" (06/03/2015)
download 24
ยืนยันการออกอากาศ - ธนาคารออมสิน สปอตวิทยุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Money Shot" ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (06/03/2015)
download 25
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด สปอตวิทยุและการสัมภาษณ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Money Shot" ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (06/03/2015)
download 32
ยืนยันการออกอากาศ - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สปอตวิทยุและจิงเกิ้ลรายการ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Money Shot" ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (06/03/2015)
download 27

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7