กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ที่ปรึกษาประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (01/08/2016)
download 92
ที่ปรึกษาประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการ เรื่อง ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 (01/08/2016)
download 63
ที่ปรึกษาประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหาการทุจริตและปรพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559 (01/08/2016)
download 15
ที่ปรึกษาประเมินผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2559 (01/08/2016)
download 30
ที่ปรึกษาประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2559 (01/08/2016)
download 29
ที่ปรึกษาประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ตัวชี้วัดที่ 1.1 (01/08/2016)
download 12
โครงการประเมินผล โตรงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (01/08/2016)
download 2
โครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการ เรื่องการบริหารจักการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (01/08/2016)
download 1
จัดจ้างที่ปรึกษาประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ (01/08/2016)
download 1
โครงการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 (01/08/2016)
download 18
การจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ (01/08/2016)
download 20
ประกาศร่าง โครงการเปลี่ยนผ่านlสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล สถานีเสริม 17 สถานี (27/07/2016)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 36 รายการ (26/07/2016)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ (15/07/2016)
โครงการการประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และความเข้าใจต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ของผู้รับชมรายการสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (NBT World) (15/07/2016)
จัดจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (14/07/2016)
โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน กิจกรรม บริหารจัดการและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน (14/07/2016)
download 502
ราคากลาง จัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อต่อต้านการทุจริตทางสถานีโทรทัศน์ โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (14/07/2016)
ราคากลาง ค่าจัดเช่าระบบ แสง เสียง โครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณา "การจัดงานประชาสัมพันธ์การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๙ " (14/07/2016)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาติดตั้ง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในงานพิธีเปิดงานพิธีเปิดชมรม PRD TO BE NUMBER ONE (14/07/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode