ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> (3.4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
(3.4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการปรับลดหรือยกเว้นอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ (18/01/2018)
download 6
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการชำระค่าบริการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ (18/01/2018)
download 1
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้เช่าเวลาเพื่อเสนอรายการโฆษณาและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ (09/05/2017)
download 159
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการถ่ายทอดสดหรือบันทึกเทปนอกสถานที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ (09/05/2017)
download 0
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (09/05/2017)
download 0
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวสื่อมวลชน พ.ศ. ๒๕๕๖ (05/05/2017)
download 25
สำเนาประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (05/05/2017)
download 0
สำเนาประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปในกรมประชาสัมพันธ์ (05/05/2017)
download 0
สำเนาประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) (05/05/2017)
download 0
สำเนาประกาศ อ.ก.พ. กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (05/05/2017)
download 0
สำเนาประกาศ อ.ก.พ. กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อย้าย โอน และบรรจุกลับข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (05/05/2017)
download 0

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7