ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ (13/11/2015)
download 131
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ (13/11/2015)
download 131
ขอส่งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การชี้แจงร่างกฎหมายในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (13/11/2015)
download 52
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ (13/11/2015)
download 50
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการขอนายกรัฐมนตรีด้านการต่างประเทศ) (13/11/2015)
download 32
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (13/11/2015)
download 55
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ (13/11/2015)
download 62
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ (13/11/2015)
download 288
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 (10/02/2014)
download 67
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน มกราคม 2556 (10/02/2014)
download 67
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 (10/02/2014)
download 76
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน มีนาคม 2556 (10/02/2014)
download 75
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน เมษายน 2556 (10/02/2014)
download 76
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 (10/02/2014)
download 47
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน มิถุนายน 2556 (10/02/2014)
download 71
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 (10/02/2014)
download 70
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน สิงหาคม 2556 (10/02/2014)
download 73
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน กันยายน 2556 (10/02/2014)
download 72
สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน / สำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2554 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (10/02/2014)
download 60
สำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/15518 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (10/02/2014)
download 59

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7