ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บและให้บริการสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่าน พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และห้องสมุดกรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2016)
download 1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ กรมประชาสัมพันธ์ในโอกาสสำคัญ (03/03/2016)
download 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการกรมประชาสัมพันธ์คืนความสุขให้ประชาชน ดนตรีในสวน (03/03/2016)
download 1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการจัดงานวันครบรอบวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ปีที่ 83 (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ของ กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการจัดทำวารสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2559 (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2558 (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการความร่วมมืออาเซียน (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โคงการภายใต้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการตามพันธสัญญา (MOU) หรือที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ (พบปะสังสรรค์สื่อมวลชน) (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการจัดอบรมเพื่อจัดตั้งอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ประจำปีงบประมาณ 2559 (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการจัดหาอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมชุดตัดต่อสถานีวิทยุุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการจัดหารถปฏิบัติการระบบเสียงนอกสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรักษาประสิทธิภาพ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM 3 แห่ง (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ และสถานีโทรทัศน์อาเซียน (03/03/2016)
download 0

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7