ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/07/2017)
download 0
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/07/2017)
download 0
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๓ ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/07/2017)
download 1
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัลสถานีเสริม (Additional Site) จำนวน ๑๗ สถานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/07/2017)
download 0
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาผลิตสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (27/07/2017)
download 1
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนควบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/07/2017)
download 3
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/07/2017)
download 1
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ ๓ (TV.Studio ๓) ระบบ Digital High-Definition และระบบ ๓D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้อง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( (27/07/2017)
download 2
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบเอฟเอ็ม ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/07/2017)
download 0
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๔ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/07/2017)
download 0
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๒ ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/07/2017)
download 4
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างการบริหารจัดการเผยแพร่ข้อมูล Digital Content บนเว็บไซต์และ Social Media ตามโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (27/07/2017)
download 1
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประสานขอเผยแพร่สปอตวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (07/07/2017)
download 2
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประสานขอเผยแพร่สปอตวิทยุ และ เผยแพร่ Jingle สนับสนุนรายการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (07/07/2017)
download 0
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประสานขอเผยแพร่สปอตวิทยุ , Jingle ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ (07/07/2017)
download 0
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประสานขอเผยแพร่สปอตวิทยุและ Jingle ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (07/07/2017)
download 0
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ประสานขอเผยแพร่สปอตวิทยุ , การสัมภาษณ์ และข่าวประชาสัมพันธ์ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระเจายเสียงแห่งประเทศไทย (07/07/2017)
download 0
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ประสานขอเผยแพร่สปอตวิทยุ , Jingle สนับสนุนรายการและข่าวประชาสัมพันธ์ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (07/07/2017)
download 5
ยืนยันการออกอากาศ - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ประสานขอเผยแพร่สปอตวิทยุ และ Jingle สนับสนุนรายการ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "Economic Update" (07/07/2017)
download 23
ยืนยันการออกอากาศ - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประสานขอเผยแพร่สปอตวิทยุ , สารคดีสั้น ความยาว ๑ นาที , Jingle สนับสนุนรายการและข่าวประชาสัมพันธ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเ (07/07/2017)
download 18

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7