ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 6 โครงการ : ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ กปส. ในโอกาสสำคัญ (06/03/2014)
download 24
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 6 โครงการ : การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ของ กปส. (06/03/2014)
download 20
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 6 แผนงานส่งเสริมภาพลักษณ์ กปส. (06/03/2014)
download 15
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 5 แผนงานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในประเทศ ประกอบด้วย โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) และโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในประเทศ (06/03/2014)
download 21
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 4 แผนงานดำเนินงานด้านข่าว ประกอบด้วย โครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย , โครงการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ : การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ และโครงการดำเนินงานด้านข่าว ก (06/03/2014)
download 17
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 3 แผนงานประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต 3.2 โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา) (06/03/2014)
download 15
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 3 แผนงานประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต 3.2 โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (โครงการจ้างเหมาบุคลากรที่มีความรู้ภาษามลายู) (06/03/2014)
download 22
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 3 แผนงานประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต 3.2 โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย) (06/03/2014)
download 13
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 3 แผนงานประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต 3.2 โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด) (06/03/2014)
download 18
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 3 แผนงานประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต 3.2 โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (โครงการมายไอดอลคนต้นแบบของจังหวัดชายแดนใต้) (06/03/2014)
download 18
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 3 แผนงานประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต 3.2 โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (06/03/2014)
download 21
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2 ประกอบด้วย โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน , โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน , โครงการความร่วมมืออาเซียน และโครงการพัฒนาและบริหารข้อมูลข่าวสารอาเซียน (06/03/2014)
download 12
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 1 ประกอบด้วย โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ , โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย , โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเชื่อมั่นนโยบายภาครัฐ , โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท (04/03/2014)
download 17
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ของ ส.ปชส. (04/03/2014)
download 59
แผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวม 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 , 3 และ 4 (04/03/2014)
download 120
การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ภารกิจยุทธศาสตร์) จำแนกสำนัก/กอง (04/03/2014)
download 23
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมประชาสัมพันธ์ (04/03/2014)
download 78
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (10/02/2014)
download 58

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7