ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (21/05/2015)
download 98
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูประบบราชการ (21/05/2015)
download 88
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทย (21/05/2015)
download 60
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ (21/05/2015)
download 53
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ (21/05/2015)
download 62
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการซื้อบริการข่าวในประเทศและต่างประเทศ (21/05/2015)
download 37
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการจัดทำร่างนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) (21/05/2015)
download 59
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 3 3.1 โครงการประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต ประกอบด้วย 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต" 2. โครงการประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงข้อมูลอันเกิดสาธารณภัยและภาวะวิกฤตในลักษณะบูรณ (11/03/2014)
download 45
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน 2. โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน 3. โครงการบริหารหลัก (11/03/2014)
download 37
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 6 โครงการ : การสืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใจลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2556 (11/03/2014)
download 21
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์การของ กปส. ประจำปี 2557 และ 2. โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กปส. ประจำปีงบประมาณ (06/03/2014)
download 32
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่เครือข่ายสารสนเทศยุคใหม่ (IPV 6) และ 3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดก (06/03/2014)
download 25
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานเสริมสร้างระบบการวางแผนและติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนางานวิจัยการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน 2. โครงการพัฒนากระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2558 - 2562 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 3. โครงการประ (06/03/2014)
download 26
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร แผนงานเสริมสร้างระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD) (06/03/2014)
download 17
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 9 แผนงานพัฒนาการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ ประกอบด้วย โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 1 และโครงการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ 1 (TV. Studio 1) ระบบ Digital High-Definition (06/03/2014)
download 31
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 8 แผนงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประกอบด้วย โครงการตามพันธสัญญา (MOU) หรือที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือ , โครงการภายใต้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ และโครงการขับเคลื่อนแผนงา (06/03/2014)
download 15
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 7 แผนงานประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (06/03/2014)
download 21
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 6 โครงการ : จัดทำวารสาร กปส. ประจำปี 2557 (06/03/2014)
download 29
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 6 โครงการ : การจัดงานวันครบรอบวันก่อตั้ง กปส. ปีที่ 81 (06/03/2014)
download 30
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 6 โครงการ : การจัดทำทำเนียบนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทยอิเลคทรอนิกส์ (06/03/2014)
download 38

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7