ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> (5.1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว
(5.1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คีตศิลปิน (สากล) ดุริยางคศิลปิน (สากล) เจ้าพนักงานธุรการ และนายช่างไฟฟ้า (ปวช.) (01/02/2018)
download 135
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (01/02/2018)
download 10
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (01/02/2018)
download 3
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายช่างไฟฟ้า (ปวส.) (01/02/2018)
download 0
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (01/02/2018)
download 1
หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (01/02/2018)
download 0
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (01/02/2018)
download 21
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลว. ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ (01/02/2018)
download 0
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลว. ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (01/02/2018)
download 1
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลว. ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (01/02/2018)
download 0
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลว. ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (01/02/2018)
download 0
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓๔ ลว. ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ (01/02/2018)
download 0
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลว. ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (01/02/2018)
download 0
ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (01/02/2018)
download 0
สำเนาประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (08/05/2017)
download 99
สำเนาประกาศ อ.ก.พ. กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (08/05/2017)
download 0
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ จำนวน และสัดส่วนผลงาน เพื่อขอรับการประเมินในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (08/05/2017)
download 0

หน้า : [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7