ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> (4.1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
(4.1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

โครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ (หมวดงบดำเนินงาน) จำนวน ๑๐ โครงการ / โครงการบูรณาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ (หมวดรายจ่ายอื่น) จำนวน ๖ โครงการ (08/05/2017)
download 359

หน้า : [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7